نحوه آموزش

رسپینا تاک خانه آخر زبان آموزان زیادی بوده است که پس از گذراندن دوره های مختلف زبان در مدارس و مؤسسات مختلف و جمع آوری مجموعه ای از واژگان و دستور زبان که تنها به طور تئوری آموزش داده شده اند، در پی به کارگیری مستمر و صحیح دستور زبان انگلیسی هستند. 

اطلاعات بیشتر