مسئول ثبت نام

Send by email

*پیگیری مراحل استخدام توسط مؤسسه صورت می پذیرد.

*عدم تماس از سوی مؤسسه با متقاضی طی 7 روز کاری پس از ارسال درخواست، به منزله عدم پذیرش درخواست استخدام می باشد.

*در هر مرحله از فرایند استخدام، اکیداً از مراجعه حضوری بدون هماهنگی به دفتر مؤسسه پرهیز نمائید.